Πέμπτη, 04 Φεβρουάριος 2016 09:23

Τήρηση Κανονισμών Προβολής και Δημοσιότητας στο πλαίσιο Πράξεων του ΕΣΠΑ.

Στο πλαίσιο των Πράξεων:
1)  «Πρόγραμμα  εξειδικευμένης  εκπαιδευτικής  υποστήριξης  για  ένταξη  μαθητών  με    αναπηρία
ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες- ΑΠ 1,2,3» (MIS 520707, 485613, 485614) ως έργα υποψήφια
για ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014-2020
 2)  «Πρόγραμμα  Μέτρων  Εξατομικευμένης  Υποστήριξης  Μαθητών  με  Αναπηρίες  ή/και  Ειδικές
Εκπαιδευτικές Ανάγκες - ΑΠ1» (MIS 520704), «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης
μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες - ΑΠ6» (MIS 5000044), «Πρόγραμμα
μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
για  τη  μεγιστοποίηση  της  ακαδημαϊκής  και  κοινωνικής  τους  ανάπτυξης  με  τη  χρήση  Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού - ΑΠ3» (MIS 453706) του ΕΠ «Εκπαίδευση και
Δια Βίου Μάθηση», του ΕΣΠΑ 2007-2013 και του ΕΠΑΝΑΔ του ΕΣΠΑ 2014-20120
3)  «Ανάπτυξη  Υποστηρικτικών  Δομών  για  την  Ένταξη  και  Συμπερίληψη  στην  Εκπαίδευση  των
Μαθητών με Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες - Μετατροπή του Ειδικού Σχολείου σε
Κέντρο  Υποστήριξης  Ειδικής  Αγωγής  και  Εκπαίδευσης  -  ΑΠ1»  (MIS  446745)  και  «Ανάπτυξη
Υποστηρικτικών  Δομών  για  την  Ένταξη  και  Συμπερίληψη  στην  Εκπαίδευση  των  μαθητών  με
αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες – ΑΠ 6, 8, 9» (MIS 5000043)» του Ε.Π. «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του  ΕΣΠΑ 2014-2020,

οι οποίες συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από
εθνικούς  πόρους,  για  την  υλοποίηση  των  οποίων  δικαιούχος  είναι  η  Επιτελική  Δομή  ΕΣΠΑ  Τομέα
Παιδείας  πρώην  Ειδική  Υπηρεσία  Εφαρμογής  Εκπαιδευτικών  Δράσεων  του  Υπουργείου  Παιδείας,
Έρευνας  και  Θρησκευμάτων,  παρακαλούμε  για  την  υποχρεωτική  τήρηση  του  Κανονισμού  (ΕΚ)
1828/2006 όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό 846/2009, του Κανονισμού (ΕΚ) 1303/2013 και
του  Εκτελεστικού  Κανονισμού  (ΕΕ)  821/2014,  σχετικά  με  τις  δράσεις  πληροφόρησης  και
δημοσιότητας των κρατών μελών για τις παρεμβάσεις των διαρθρωτικών ταμείων.
 

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το συνημμένο αρχείο.

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 04 Φεβρουάριος 2016 21:44
Αναζήτηση
Ημερολόγιο

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Καιρός
Ποιός γιορτάζει;
Ανατ.: 02.59
Δύση: 18.00
Σελήνη
29 ημερών
Αγριππίνης μάρτυρος, Αριστοκλέους ιερομ., Δημητριανού διακόνου, Αθανασίου αναγνώστου
Σύνδεσμοι

Title

Title

Title